Polityka prywatności

Wstęp

1. MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Sp. jawna w Toruniu (dalej: Spółka) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.mtl.com.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Sp. jawna w Toruniu W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Spółkę, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Spółkę środków i metod ochrony danych osobowych.

§ 1 Podstawowe pojęcia

1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Spółkę;
5. Klient – podmiot, na rzecz którego Spółka świadczy usługi lub nabywa towary od Spółki.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr sp. jawna w Toruniu przy ul. ul. Chrzanowskiego 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295900, REGON 870330525, NIP 8791030934, adres do korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych: ul. Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń (iod@mtl.com.pl), który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce.

§ 3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Spółka, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. użytkowników, korzystając z różnych źródeł.
2. Spółka, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług.
3. Spółka uzyskuje dane osobowe, w szczególności w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

§ 4 Sposób przetwarzania danych osobowych

1. Spółka zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. Spółka dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
3. Spółka zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
4. Spółka przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
5. Spółka podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Spółka oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

7. Dostęp do danych osobowych posiada: Spółka, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Spółkę.
8. Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9. Spółka oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10. Gromadzone przez Spółkę dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Spółkę;
 • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Spółki (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
 • wysyłki newslettera;
 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w Spółce;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Spółki;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Spółki w tym zakresie.
 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 5 Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Spółka nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Spółka wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Spółki.

§ 6 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Spółkę danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Spółka jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Spółki. W takich sytuacjach Spółka dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Spółki zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mtl.com.pl.

§ 7  Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

1. Spółka, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.mtl.com.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Spółka zachęca do zapoznania się z Polityką cookies Spółki dostępną na stronie: www.mtl.com.pl.
2. Korzystanie ze strony internetowej www.mtl.com.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
3. W celu monitorowania strony internetowej www.mtl.com.pl Spółka może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, które jest internetowym narzędziem wykorzystywanym do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.
5. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.mtl.com.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Spółki. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Spółka zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Spółki ani nie podlegają jej kontroli, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
6. W ramach strony www.mtl.com.pl zamieszczone są formularze zamówienia i kontaktowy, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do kontaktu z klientami i realizacji zobowiązań na ich rzecz.
7. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.
8. Poprzez witrynę www.mtl.com.pl – zakładka „Kariera” może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Spółki. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik wyraża zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Spółki dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Spółce.
Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się ze Spółką (iod@mtl.com.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Spółka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

POBIERZ: Polityka Prywatności

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe
przedstawiciele