Dotacje unijne

Dotacje unijne

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym
poprzez wdrożenie elektronicznej Platformy dedykowanej kompleksowej usłudze klienta biznesowego
Beneficjent: MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Spółka Jawna
Nazwa projektu: WND-RPSL.03.03.00-24.0835/16
Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
w procesach biznesowych MTL
Wartość dofinansowania: 162.800,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3. Technologie Informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w konkursie nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Spółka Jawna
Nazwa projektu: POIR.03.04.00-04-0061/20
Cel projektu: Uzyskanie wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19

Działanie w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach w ramach działania Dotacji na kapitał obrotowy

Wartość dofinansowania ogółem: 76 559,48 PLN

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach pomocy publicznej powiązanej ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe
przedstawiciele