ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr sp. jawna w Toruniu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr sp. jawna w Toruniu zwanej dalej MTL
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z MTL, chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia.
 4. MTL udostępnia OWS przed zawarciem umowy na stronie internetowej: www.mtl.com.pl w taki sposób, aby Kupujący mógł wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MTL przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 6. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników (współpracowników) MTL, jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§2 OFERTY, ZAMÓWIENIA, ZAWIERANIE UMÓW

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez MTL mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy
  i rysunki załączone do oferty przez MTL mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
 2. Dostarczone przez MTL towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej.
 3. Zamówienie powinno zawierać:
  • nazwę, dokładny adres, numer NIP, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego
  • dokładne określenie zamawianego towaru;
  • terminy, miejsce i warunki wydania towaru.
 4. Mając na uwadze charakter oferowanych towarów zastrzega się na korzyść MTL margines ilościowy w realizacji zamówienia na poziomie plus-minus 10 % względem przyjętego zamówienia.
 5. Jeżeli w zamówieniu, umowie nie określono inaczej, towar jest przygotowywany wg standardów wewnętrznych MTL lub wg technologicznego standardu producenta oraz wymagań jakościowych dla towaru lub usługi zgodnych z obowiązującymi normami materiałowymi.
 6. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie MTL, z chwilą przyjęcia przez MTL pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży MTL.
 7. W przypadku blach i kręgów, sprzedawca gwarantuje jakość jednej strony materiału . O ile nie ustalono inaczej jest to strona wierzchnia w przypadku arkuszy oraz strona zewnętrza w przypadku kręgów. Związane to jest z technologią produkcji blach oraz kręgów.

§3 REALIZACJA UMÓW, ZAMÓWIEŃ, CENA

 1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących MTL praw. MTL jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej przechowywania nieodebranych w terminie przez Kupującego towarów na koszt i ryzyko Kupującego. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu a Kupujący nadal nie odebrał towaru, MTL jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami z zastrzeżeniem wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie ceny i odsetek.
 2. Wiążącym strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez MTL. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez MTL data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony. Termin dostawy traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść MTL. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy MTL, MTL jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie MTL wiąże bezwzględnie strony. W przypadku realizacji dostawy transportem MTL termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez MTL, jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn MTL przed upływem uzgodnionego terminu dostawy.
 3. W przypadku gdy MTL poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar, MTL ma prawo powstrzymać się z dalszym dostawami do czasu zapłaty wymagalnych zobowiązać lub ustanowienia zabezpieczenia informując o tym fakcie Kupującego i zastrzegając, że w przypadku braku zapłaty lub ustanowienia zabezpieczenia
  w określonym terminie MTL odstąpi od umowy (umów).
 4. MTL nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych,
  w szczególności z przyczyn leżących po stronie dostawców MTL.
 5. W przypadku realizacji dostawy transportem MTL Kupujący:
  • gwarantuje wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m do miejsca rozładunku. W przypadku, gdy w ocenie kierowcy, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też gdyż dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, MTL może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wybranym przez Kupującego.
   Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Kupującym.
 6. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; MTL może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.
 7. Za rozładunek odpowiada Kupujący; MTL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
 8. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn MTL w Toruniu.
 9. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia wystawienia faktury.
 10. Kupującemu nie służy wobec MTL prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności. Kupujący nie może przenieść na osoby trzecie wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z MTL umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody MTL pod rygorem nieważności.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 12. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 13. MTL zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi MTL wydania towaru, którego powyższe zastrzeżenie dotyczy, MTL jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności wartości tego towaru.

§4 REKLAMACJE

 1. Kupujący lub osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego mają obowiązek kontrolowania, zbadania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania towaru przez MTL lub przez przewoźnika.
 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze towaru niezgodności jakościowej lub ilościowej, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla MTL oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dostawy informuje pisemnie MTL o stwierdzonych niezgodnościach, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku wad ukrytych, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Wady ukryte mogą być zgłoszone najpóźniej w okresie do 1 roku od daty produkcji towaru.
 4. Wszelkie reklamacje, roszczenia mogą być składane przez Kupującego najpóźniej w terminie 1 roku licząc od dnia produkcji towaru.
 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w niniejszych OWS terminach powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z rękojmi
  oraz prawa do reklamacji.
 6. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność MTL wobec Kupującego czy osób trzecich, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego MTL przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.
 7. MTL nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez towar po jego odbiorze przez Kupującego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunki prawne z MTL a Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów, zamówień będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby MTL.
 2. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek zapisów OWS pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowień skutecznych zastępując postanowią bezskuteczne czy nieważne w taki sposób aby możliwie najwierniej odzwierciedlały pierwotne zapisy.
 3. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MTL oraz podmioty działające na jej zlecenie. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr, 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r.).
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe
przedstawiciele